Vi rummer og giver tryghed

Vi modtager ofte unge, der har været igennem flere mislykkede anbringelser. Mange af de unge bliver overraskede over den grad af tålmodighed og tillid, vi møder dem med, men vi har mange års erfaring med en åben og tillidsfuld tilgang. Vi tilstræber desuden størst mulig åbenhed overfor de unge, deres forældre og kommunerne.

Indskrivning og forløb

Visitation

Startskuddet har central visitation. Når Startskuddet får en henvendelse fra en sagsbehandler, UU vejleder, kuratorer eller lignende, drejer det sig ofte om en ung, der ønskes indskrevet både i et af vores bosteder og et af vores dagtilbud.

Vi er meget bevidste om den sårbare situation, den unge befinder sig i, når et anbringelsessted skal sige ja eller nej. Derfor er det vigtigt for os, at beslutningen om en indskrivning bliver taget med udgangspunkt i en grundig og omhyggelig visitationsprocedure, herunder at både kommune, forældre og i særdeleshed den unge involveres.

Kontakt

Behandlingsplan

Overordnet tager behandlingsarbejdet udgangspunkt i myndighedens Handleplan. Minimum en gang månedligt afholder vi behandlingsplanmøder, hvor vi drøfter og justerer arbejdet med den enkelte unge, bl.a. med brug genogram, håndteringsplan og scoreskema.

På møderne tages vi stilling til metoder, pædagogiske tilgange, aktuelle temaer, hyppighed og timing i behandlingsarbejdet med det formål hele tiden at have fokus på det der virker, så vi kan gøre mere af det. Desuden vurderer vi behov for psykiater, psykolog, diætist, tilbud fra intern klinik (NADA, massage m.v.) etc.

Behandlingsplanmøderne sikrer ensartethed og fællesskab i personalestabens tilgang til den enkelte unge, ligesom den sikrer en ensartet struktur i forhold til vores generelle arbejde med de unge.

Dagligdag

Vi ønsker at give de unge en dagligdag, der i videst mulige omfang ligner en jævnaldrende ungs liv i en helt almindelig familie med hensyntagen til de individuelle behov den enkelte måtte have for f.eks. forudsigelighed og overskuelighed. Overordnet er ”det almindelige” en norm, vi efterstræber: Op om morgenen, passe arbejdet, skolen, uddannelsen, dyrke fritidsaktiviteter og opleve et hjemmeliv med både pligter og fornøjelser, såsom fest, besøg, sove længe, slappe af og ind imellem udflugter og ferie.

Ved skoleårets afslutning holdes der traditionel dimission med taler, uddeling af prøvebeviser og blomsterbuketter efter en fælles traktement. Her er familie naturligvis inviteret, ligesom sagsbehandlerne er meget velkomne. Hvert år er der sommerfest med åbent hus for familie, tidligere elever og samarbejdspartnere, og i slut november/start december har vi en fast tradition for at afholde julemarked med stor tilstrømning fra lokalområdet.

Medicinering

Vi har en central medicinhåndteringsafdeling, hvor al medicin håndteres og fordeles, jf Sundhedsstyrelsens vejledning og vores procedurer. De medicinansvarlige har kursus i medicinhåndtering, og afdelingerne har en fælles Instruks for medicinhåndtering.

Faglig tilgang

Målgruppe

 • Anbringelse af børn unge under 18-år iht § 66, stk 1 nr 5.
 • Forlængelse af 18-22-årige iht. §76 stk. 2-5.
 • Visitation af borgere over 18 år iht. § 107.
 • Visitation af borgere over 18 år til varigt botilbud iht § 108.
 • Alternativ strafafsoning jf. § 78.
 • Der kan ydes støtte iht. §85.

De unge er præget af:

 • Omsorgssvigt og andre massive psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Psykiatrisk medicinerede
 • Unge med indlæringsproblemer og/eller begavelsesproblematikker

Målgruppen søges sammensat ud fra princippet om, at mangfoldighed i menneskers personlighed og evner, fremmer en dynamisk udvikling. Vi har mange års erfaring med at lade unge med forskellig grad af belastninger indgå i samme gruppe, frem for at samle en afgrænset problematik i én gruppe/bosted.

Bostederne er metodisk og organisatorisk gearet til at arbejde med svære tilpasningsvanskeligheder, præget af psykosociale problemstillinger, ofte med psykiske lidelser, hvor de unge har været indlagt på ungdomspsykiatriske afdelinger.

Problematikkerne kan indeholde elementer af angst, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt cuttere, borderline, begyndende skizofreni, pseudopsykopati, ADHD vanskeligheder og lignende udviklingsforstyrrelser, og medfører ofte medicinering.

Fagligt grundlag

Vi arbejder ud fra en holistisk tankegang med afsæt i den systemiske tænkning og recovery. Vores tilgang til de unge er, at de alle ønsker at indgå i meningsfulde relationer med andre, og at den unges recovery-proces kræver, at han/hun bliver tilbudt og accepterer ejerskab af sin egen proces.

Recovery, som vi bruger det på Startskuddet, handler primært om, at der ikke findes håbløse tilfælde, alle har mulighed for udvikling, for at komme sig uanset hvilke traumatiske oplevelser, der har fyldt et menneskes liv, og vigtigheden i, at de selv tager aktiv del i deres egen helingsproces.

Den systemiske tænkning tager afsæt i at forstå den enkelte unge ud fra den kontekst, han/hun befinder sig i – altså at den unges adfærd, uanset hvad giver mening set ud fra det system, han/hun er en del af. Den unges system vil typisk bestå af andre unge, forældre, søskende, øvrig familie, sagsbehandlere, personale/kontaktpersoner, psykologer, psykiatere og øvrige behandlere.

Værdigrundlag

Det er ikke problemet, der er problemet, men hvordan vi forholder os til problemet, der er problemet. Mennesket skabes i kommunikation og eksisterer i relationer. Levende systemer har indflydelse på hinanden, og det er i relationen, man udvikler sig.

Dette menneskesyn er en grundlæggende værdi, som ledere og medarbejdere altid har med sig i deres tilgang til de udviklings- og behandlingsprocesser, de unge gennemlever under opholdet. Derfor gælder det for os, at :

 • Vi er ærlige og ægte.
 • Vi viser et reelt engagement.
 • Vi arbejder ud fra gensidigt respekt og medansvar.
 • Vi indgår i en åben og fordomsfri dialog med de unge.
 • Vi inddrager forældrene i et respektfuldt medansvar og samarbejde.

Vi tager hånd om hinanden i medarbejdergruppen og fører en respektfuld og anerkendende dialog.

Medarbejderprofil (ansøger, kig her)

At blive ansat i Startskuddets afdelinger kræver, at du er en ildsjæl med et stort ønske om at udføre en velkvalificeret indsats. Du skal være nærværende i kontakten med de unge og villig til at indgå og tage medansvar i et tæt fagligt team.

For at blive ansat i vores bosteder skal du have en relevant uddannelse med en humanistisk baggrund, såsom en pædagogisk, social eller sundhedsfaglig uddannelse, eller tilsvarende erfaringsgrundlag. I faglærer-stillinger på Erhvervs- og Håndværksskolen prioriterer vi personer med håndværksuddannelse. Som underviser i Fællesskolen skal du have en læreruddannelsen med relevante linjefag eller undervisningserfaring med de fag, som er relevante for Fællesskolen.

For de fleste stillinger gælder, at du skal have førstehjælpskursus, medicinhåndteringskursus og hygiejnekursus eller er indforstået med at erhverve kurserne. Kørekort er en betingelse i alle stillinger.

Vi forventer, at du besidder følgende personlige egenskaber:

 • Du er en ildsjæl med et stort ønske om at udføre en velkvalificeret indsats
 • Du har evnen til at arbejde med udgangspunkt i accept, respekt og ærlighed
 • Du har selvindsigt, rummelighed og et holistisk menneskesyn
 • Du har indfølingsevne og styrke til at beskæftige dig med smertefulde problematikker
 • Du har ansvarlighed, du har handlekraft, og du er loyal
 • Du har engagement og ildhu, og du har troværdighed og humor
 • Du har modet til at arbejde med følelser og vise omsorg, både overfor dig selv og andre
 • Du har modet til at være nysgerrig, afvige fra egne normer, og søge nye veje

Vi indhenter referencer på ansøgere.

Se også vores video om at være pædagog på Startskuddet, KLIK HER

Kan du svare ja til ovenstående, så er du meget velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på: job@startskuddet.dk

Vægt på samarbejde

Den unge

Det er ikke den pædagogiske succes, der er vigtig – det er den unges succes, der er vigtig. Vi har et konstant fokus på at inddrage den unge aktivt i udviklingen af egen situation og liv. Den unge udvikler sig, når han/hun oplever at blive hørt, set og rummet. I mødet med den unge tager vi derfor udgangspunkt i anerkendelsen af hans/hendes egne ønsker, drømme og behov samt kompetencer og potentialer med henblik på at styrke selvfølelse, selvtillid og selvværd. Dette indgår som centrale elementer i den unges udviklingsplan.

 • Den unge har et valg i hele den udstrækning, det er muligt.
 • Vi har respekt for den unges ønsker, drømme og mål.
 • Den unge bibringes viden og forståelse omkring egne problematikker, herunder sygdom og medicin.

Forældre

Det tilstræbes, at den unge er på hjemmebesøg hos forældrene/relevant netværk hver 14. dag, og vi støtter op omkring de udfordringer, det kan føre med sig. Hvis forældrene er skilt, indgår vi samarbejde med begge parter, naturligvis ud fra de eventuelle formelle aftaler, der er indgået. Forældrene inviteres til at deltage i to årlige statusmøder omkring den unge. Her deltager det relevante medarbejderteam og anbringende kommune samt evt andre relevante fag-/myndighedspersoner. Desuden inviteres forældre naturligvis til de arrangementer, vi afholder, f.eks. i kulturhuset

Myndigheder og kontrol

Den unges trivsel er i centrum for samarbejdet, og vi bidrager aktivt til en helhedsorienteret indsats. Som et led i denne proces stiller vi krav til os selv i samarbejdet med anbringende myndigheder og øvrige samarbejdsparter. Ligeledes forventer vi, at anbringende myndigheder indgår i den nødvendige dialog og opbakning.

Vi har desuden et godt og tillidsfuldt samarbejde med SSP, politi og Kriminalforsorg. Vi ønsker at være i tæt dialog med tilsynsmyndighederne omkring kvalitetsudvikling og faglige og juridiske spørgsmål. Dette er en af grundene til, at vi er medstifter af et netværk af regionale private sociale virksomheder. Formålet med dette netværk er bl.a at sikre et godt samarbejde med Socialtilsyn Øst.

Startskuddet er underlagt følgende kontroller/krav:

 • Socialtilsyn (foretages af Socialtilsyn Øst)
 • Det personrettede tilsyn (foretages af anbringende kommuner)
 • Tilsyn med interne skoler
 • Folketingets § 71-tilsyn (ang. domsanbragte)
 • Arbejdstilsynet (hent besøgsrapport)
 • Ombudsmanden (og Ombudsmandens børnekontor)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed (hent tilsynsrapport for: Bostedet Uranus)
 • Brandtilsynet
 • Embedslægen
 • Forvaltningsrevision
 • Skat
 • Fødevarestyrelsen (se smiley for: Bostedet Uranus, Bostedet Venus)
 • Og så lige skorstensfejeren…

Behandlere og øvrige

Vi har et bredt samarbejde med en række forskellige aktører. Indenfor behandling rummer vores netværk psykologer, psykiatere, neuropsykologer, psykiatrisk hospital og skadestue, praktiserende læger og supervisorer. Desuden samarbejder vi med undervisere, skole og uddannelsesinstitutioner.

Vi har tætte relationer til lokale håndværkere, forretningsdrivende og borgere, ligesom vi i sagens natur har et bredt netværk i kommunerne. Vi er desuden medstifter af et netværk for regionale sociale virksomheder.

Startskuddet er altid åbne for nye samarbejdsrelationer, hvis det giver mening for de unge.

Organisation

Startskuddets aktiviteter fordeler sig over fire juridiske enheder: Den erhvervsdrivende fond “Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond”, som driver sekretariat og en række dagtilbud, samt tre anpartsselskaber (“Bostedet Uranus”, “Bostedet Venus” og “Startskuddets Projekt og Udslusning”), som driver en række døgnforanstaltninger og alle ejes 100% af fonden. Fondens lovpligtige “følg-eller-forklar”-skema om god fondsledelse kan downloades her (2015)(2016) 

Direktør i fonden er Anette Aabye. Bestyrelsen udgøres af:

 • Geert Jørgensen, Udviklingskonsulent og professionelt bestyrelsesmedlem. Beskæftiget med behandling af udsatte borgere og ledelse af behandlingssteder siden 1984. Tidligere opholdsstedsleder og direktør i interesseorganisationen “LOS de private sociale tilbud” i årene 1997-2015.
 • Henrik Kragelund, Kommunikationsrådgiver. Eget bureau siden 2008 og inden da siden 1995 beskæftiget som journalist, redaktør og studievært på bl.a. Dagbladet Børsen og TV2 Øst samt kommunikationschef i Næstved Kommune.
 • Lise Wiemann, Klinisk psykolog og specialist i psykoterapi, privatpraktiserende siden 2005 med bl.a. supervision og uddannelse af pædagoger og behandlere. Siden 1997 beskæftiget med børn og unge, herunder bl.a. misbrugsproblematikker og forældrerådgivning.
 • Karina Frederiksen, vicedirektør i Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond. Uddannet merkonom indenfor ledelse og samarbejde samt virksomhedsøkonomi.
 • Jørgen Aabye, direktør i Startskuddets døgntilbud. Beskæftiget med behandling af udsatte børn og unge, først som plejeforælder i 25 år og dernæst som direktør i Startskuddets organisation siden 1997.

Direktør i fondens tre datterselskaber er Jørgen Aabye. Bestyrelsen udgøres af:

 • Geert Jørgensen (se yderligere info under fondens bestyrelse)
 • Henrik Kragelund (se yderligere info under fondens bestyrelse)
 • Lise Wiemann (se yderligere info under fondens bestyrelse)
 • Karina Frederiksen (se yderligere info under fondens bestyrelse)
 • Anette Aabye, direktør i Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond. Uddannet Pædagog. Beskæftiget med behandling af udsatte børn og unge, først som plejeforælder i 25 år og dernæst som skoleleder/forstander/direktør i Startskuddets organisation siden 1997.