Uddannelser / Tilbud – Erhvervs- og Håndværksskolen2018-03-27T12:09:27+00:00

Fælles for alle tilbud og forløb

Der er en række fællesnævnere for alle tilbud og forløb på Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS). De skaber tilsammen grundlag for udvikling, afklaring og selvstændiggørelse for målgruppen.

Der opsættes læringsmål for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling i undervisningsplanen, og denne beskrives ligeledes i statusrapport 2 gange årligt, eller efter aftale med anbringende myndighed. Eleverne søges inddraget som en aktiv medspiller i processen, eks. i form af input til dagligt journalnotat mv.

Rammen for beskæftigelsen

 • På EHS tages kravet om deltagelse alvorligt. Vi lærer eleverne, at de hver især er vigtige for, at opgaven på værkstedet kan løses.
 • For alle indskrevne – uanset om det er en STU-elev eller en borger i et § 103-tilbud – er rammen den samme. Begge er eksempelvis på autoværkstedet. Men målene og kravene i dagligdagen er forskellige, afhængigt af, hvilket tilbud de er indskrevet i. Denne alsidighed og rummelighed kommer alle til gode, og der tages hensyn til den enkeltes ressourcer, formåen og udviklingsmuligheder.
 • Vores velindrettede værksteder og faglinjer løser, som en del af undervisningen, opgaver for eksterne kunder. På EHS træner man dermed evnen til at indgå på en arbejdsplads, møde kunder, begå sig med ’kolleger’ og løse en konkret opgave til tiden.

Skoleundervisning

 • Ud over praktisk undervisning på værkstederne, tilbydes skoleundervisning i samarbejde med Fælleskolen, både som primær linje, og som supplement.

Der undervises bl.a. i dansk, engelsk, matematik og samfundslære, og eleverne har mulighed for at afslutte FP9 i de obligatoriske fag, til og med det kalenderår hvor de fylder 18 år.

 • Der samarbejdes med eksterne undervisningstilbud efter behov, eks. VUC, sprogskole og VISP (for elever med dysleksi)

Samarbejde med eksterne aktører

 • EHS skaber løbende kontakt til et bredt udsnit af lokale virksomheder. De indgår som engagerede medspillere, når vi skal finde praktikpladser, der er skræddersyet til den enkelte elev.
 • Vi har mange forskellige værksteder og faglinjer, men er samtidig meget kreative, hvis der er behov eller interesser, der bedst kan løses uden for EHS.

Sundhed og motion

 • Eleverne tilbydes 2 sunde måltider om dagen, og det tilstræbes at anvende lokale, økologiske råvarer som den primære kilde. Herudover har alle elever tilbud om motion to gange ugentligt.
 • I Startskuddets Klinik Andromeda, tilbydes eleverne pædagogisk massage og NADA som et supplement til den øvrige pædagogiske behandling, misbrugsbehandling etc.

Ungdomsklub og musik

 • Klub Multicum afholder en ugentlig klubaften, med forskellige aktiviteter, både i og uden for huset.
 • I Kulturhuset Multicum kan eleverne, som led i den sociale træning, deltage som frivillige, i musikarrangementer og foredrag for lokalbefolkningen.

Værksteder og Undervisning på EHS

På EHS har eleverne mulighed for at sammensætte deres ugeskema ud fra undervisning på alle vores værksteder og faglinjer:

  • Autoværksted – klargøring og reparation af biler og knallerter
  • Køkken/kantine/bageri/catering
  • Grafisk værksted/trykkeri

lab

 • Dyrehold/grøn service
 • Ejendomsservice/pedel
 • Tømrer/snedkerværksted
 • Butik
 • Boglig linje med dansk, matematik, engelsk mv., og mulighed for at afslutte FP9

Tilbud og forløb på EHS

I samarbejde med sagsbehandler, Jobcenter og UU-vejleder tilbyder EHS en række forskellige tilbud og forløb:

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er ikke i sig selv kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål at understøtte, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i en undervisningsplan fra UU-vejleder. Efter det obligatoriske 12 ugers afklaringsforløb, sammensætter faglæreren et ugeskema ud fra den individuelt tilrettelagte uddannelsesplan.

Der udstedes kompetencebeviser for gennemførte læringselementer, og uddannelsen evalueres og justeres løbende i et samarbejde mellem faglærer, elev og UU-vejleder.

Der sigtes som et led i uddannelsen mod, at der iværksættes eksterne praktikforløb inden for elevens interesseområder.

For Startskuddets interne elever kan STU’en kombineres med opholdsstedets/botilbuddets træning i almindelig dagligdags levevis (ADL) samt socialpsykiatrisk og socialpædagogisk behandling.

For eksterne elever samarbejdes med forældre eller et eventuelt døgntilbud.

Tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB):

Vejledning- og Opkvalificeringsforløb § 32

Tilbud efter § 32 gives til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Forløbet kan omfatte kurser, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, boglig undervisning samt korte vejlednings- og afklaringsforløb.

Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet

Ressourceforløb § 68

Ressourceforløb er målrettet borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed. Der er tale om en individuel og helhedsorienteret indsats, som har til formål at hjælpe eleven til at udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Fokus for forløbet, som kan vare 1 til 5 år, er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Startskuddet kan stå for hele ressourceforløbet eller, i samarbejde med den koordinerende sagsbehandler på Jobcenter, stå for enkelte dele af ressourceforløbet.

Tilbud efter Serviceloven (SEL):

Beskyttet beskæftigelse § 103

EHS tilbyder beskyttet beskæftigelse på vores værksteder/faglinjer. Her får borgeren mulighed for at:

 • Udføre opgaver på velindrettede værksteder med dygtige faglærere med indsigt i og erfaring med målgruppen
 • Få afdækket sin lyst og evne for specifikke fagområder
 • Få afdækket og udviklet sine faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at udnytte en evt. resterhvervsevne eller få et indholdsrigt liv i et relevant læringsmiljø.
 • Få erfaringer og tillid til egen formåen gennem succeser i arbejdet
 • Afprøve sig selv i relevante praktikforløb – det kan være fra få timer om ugen til dagligt

Henvisende kommune vil som udgangspunkt fastsætte kravene til forløbet. På baggrund heraf og i samarbejde med borgeren udarbejdes en indsatsplan, som er grundlaget for det daglige arbejde og den løbende evaluering af indsatsen. Borgeren bliver inddraget i forhold til sit funktionsniveau i hele sit forløb.

Aktivitets-og samværstilbud § 104.

EHS tilbyder aktivitets- og samværstilbud. Gennem tilstedeværelse på og deltagelse i et eller flere af vores værksteder/faglinjer og den øvrige dagligdag på EHS får borgeren mulighed for at:

 • Deltage i aktiviteter af sundhedsfremmende karakter
 • Deltage i samvær med ligestillede og jævnaldrende
 • Deltage i kreativt samvær
 • Deltage i udflugter, motionscenter, indkøb osv.

Sammen med borgeren laves et ugeskema, som matcher borgerens egne ønsker og interesser samt den evt. langsigtede plan for borgeren.

Arbejdsopgaverne og aktiviteternes indhold tilrettelægges individuelt i samarbejde med borgeren og ud fra dennes behov, lyst og formåen.

Borgeren bliver inddraget i forhold til sit funktionsniveau i hele sit forløb samt planlægningen heraf. Henvisende kommune vil som udgangspunkt fastsætte kravene til forløbet. På baggrund heraf og i samarbejde med borgeren udarbejdes en Indsatsplan, som danner grundlag for det daglige arbejde samt den løbende evaluering af indsatsen.

Elever under 18 år:

Som udgangspunkt vil eleven blive indskrevet efter Servicelovens § 52.

Der er tillige mulighed for, at eleven, evt. i samarbejde med UU-vejleder, kontakter det lokale Jobcenter, som jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, kap. 13 b, er forpligtet til at foretage en konkret vurdering, og herud fra har mulighed for at bevilge forløb på op til 26 uger, til særligt udsatte unge.

Eleven har i øvrigt samme muligheder for værksteder og faglinjer, undervisning mv., som beskrevet ovenfor.