Til Sagsbehandler2019-02-01T13:43:32+00:00

Startskuddet og målgruppen

Startskuddet er en vifte af døgn- og dagtilbud til børn, unge og voksne med massive udfordringer og nøjagtigt de samme drømme for livet som alle os andre. Vi har opholdssteder, midlertidige og varige botilbud, skole, STU, forberedelse/afklaring til job og uddannelse, ressourceforløb mm i en dynamisk og omsorgsfuld ramme med høj faglighed.

I individuelt tilrettelagte forløb med socialpædagogisk støtte og behandling tilbyder vi ikke kun et sted at være, men også et sted at lære.

I strukturerede  familielignende rammer rummer vi mennesker med sociale og adfærdsmæssige problemer, misbrug, psykiatriske diagnoser, udviklingshæmning og alternativ afsoning. Vi  har en  faglig  omhyggelig visitationsprocedure, hvor beboerens behandlingsbehov vil afspejle takstniveauet.

  • Vi modtager akut fra dag til dag.
  • Vi har kun sjældent magtanvendelser.
  • Vi smider ingen ud.

Startskuddets tilbud

  • Uranus (Mern) – et socialpædagogisk opholdssted og midlertidigt botilbud for 14-35-årige med tilpasset socialpædagogisk støtte og behandling
  • Venus (Faxe) – et socialpsykiatrisk opholdssted og midlertidigt botilbud for 15-35-årige med massiv socialpædagogisk støtte og behandling i tæt samarbejde med psykiatere og (neuro-)psykologer.
  • Jupiter (Vordingborg) – midlertidige og varige botilbud, projektanbringelser, afskærmning og/eller helt individuelt tilpassede løsninger.
  • Fællesskolen (Mern) – undervisning for børn og unge i den skolepligtige alder.
  • Erhvervs- og Håndværksskolen (Mern)– skole-, uddannelses- og læringsforløb for 16-60-årige. STU, ressourceforløb, beskyttet beskæftigelse og LAB-afklaringsforløb. Professionelle værksteder/faglinjer.
  • Tilkøbsydelser – familiebehandling, § 85, kursusforløb, udredninger mm.

Vi har stor erfaring med akut anbringelser og kan rykke med en times varsel.

Kommunen kan vælge at anbringe beboeren i et kortere skærmnings- eller afklaringsforløb uden binding af opsigelsesvarsel

… Og så følger dette med

KURV’en – Kompetencer, Udvikling, Ressourcer, Viden.

Kurv’en er Startskuddets dynamiske ramme for vores faglige udvikling og opgaveløsning. Vi samler interne og eksterne ressourcer efter behov og opgavens art.

Klinik Andromeda – med bl.a. NADA og pædagogisk massage

Kultur- og aktivitetshuset Multicum – fritidsklub, koncerter, foredrag/kurser og arrangementer for lokalområdet som træningsarena for beboere/elever mm.

Systemisk/narrativ tilgang og kvalitetssikring

Vi udfører et professionelt behandlingsarbejde, hvor den unges recovery proces tager afsæt i den systemisk, narrative tænkning med udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykolog.

Vi arbejder her ud fra tankegangen, at alle mennesker ønsker sig, et for dem meningsfuldt liv, og at den unges recovery-proces kræver, at han/hun accepterer ejerskab af sin egen proces.

Vores professionelle opgave er at hjælpe og guide beboere/elever med at finde vejen i deres liv (agenthed), og har i dagligdagen et stort fokus på sproget som værktøj.

Vi har systematisk kvalitetssikring og en løbende faglig udvikling.

Vi har ansat socialpædagoger, uddannede faglærere, familiebehandlere, psykoterapeut, massør/akupunktør og andre forskellige faggrupper.

Vi har tilknyttet psykolog og har et fast samarbejde med psykiatere, primære behandlere på psykiatriske afdelinger, kriminalforsorgen og kommunale misbrugscentre.

Psykologen superviserer og deltager i alle behandlingsmøder.

Visitation/indskrivning

Visitation  sker i en tæt dialog med anbringende kommune.

Visitation til Startskuddet er grundig og tager udgangspunkt i dialogen med kommunen samt de sagsakter, der ligger på den unge. Den faglige vurdering forestås af vores faste visitationsudvalg – som også laver et udførligt visitationstilbud med kort anamnese, forslag til afdeling, forslag til opstartende behandling samt faglig begrundelse/ forslag til takstniveau.

Lyder vi som noget du gerne vil vide mere om, kan vi lave en aftale, hvor du kommer og ser stedet, og vi kan tale mere om den unges behov. Ved henvendelse om en aktuel sag fremsender vi gerne et visitationstilbud.

Kommunen som samarbejdspart.

Vi har tæt dialog med kommunen om handleplan, opfølgning og tidsafgrænsning af de enkelte opgaver.

Vi lægger vægt på løbende dokumentation og information omkring vigtige hændelser i beboerens dagligdag.

Vi har udviklet vores eget dynamiske evaluerings- og dokumentationsværktøj Stjernen med inspiration fra Forandringskompasset.

Vores statusrapporter er tilpasset indholdet i VUM.

Mission, vision og værdier

Lige siden plejeforældreparret Jørgen og Anette Aabye i 1997 etablerede dagskolen Startskuddet i Mern, har det enkelte menneske og dets udvikling været i centrum. Missionen for den nu vidtforgrenede selvejende institution Startskuddet afspejler dette: Alle kan udvikle sig, når mennesket sættes i centrum.

Både vision og værdier for Startskuddet ligger i forlængelse af dette menneskesyn. Mennesket skabes i kommunikation og eksisterer i relationer. Nysgerrighed, engagement, mod og nærvær i relationen er kerneværdier, ligesom respekt for både beboere/elever og deres forældre ligger dybt.

Kontakt og visitation

Startskuddet,

Gl. Præstøvej 6,

4735 Mern

Tlf.: 5593 0305

E-mail: mail@startskuddet.dk

Direktør Jørgen Aabye
Mobil: 51596911
E-mail: ja@startskuddet.dk

Faglig leder Ole Mortensen
Mobil: 25459414
E-mail: olem@startskuddet.dk

Få tilsendt takstblad eller se Tilbudsportalen for priser.