Målgruppe – Erhvervs- og Håndværksskolen2018-03-27T12:09:08+00:00

Målgruppe

Eleverne på Erhvervs- og Håndværksskolens (EHS) er som målgruppe nogle af de mest udsatte unge og voksne fra 16 år og op efter, med en eller flere af disse problematikker:

 • Personlighedsforstyrrelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Massivt omsorgssvigt og andre massive sociale og adfærdsmæssige udfordringer
 • Diagnoser, der medfører medicinering
 • Misbrug og begyndende kriminalitet
 • Indlæringsproblemer
 • Udviklingshæmning
 • Domsanbragte unge – i et tæt samarbejde med Startskuddets opholdssteder/botilbud

Vores elever er ofte afvisende over for læring, på grund af manglende tro på sig selv og omverdenen. Der mangler en afgangseksamen fra Folkeskolen, eller man har haft nederlag i forsøg på at tage en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

EHS optager elever hele året – også akut, fra dag til dag.

Visitation og Indskrivning

Erhvervs- og Håndværksskolen indskriver bl.a. til:

 • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsat (LAB), herunder § 68 Ressourceforløb og § 32 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb
 • Beskæftigelses og aktiveringstilbud efter Serviceloven (SEL), jf. § 103 og § 104

Der samarbejdes med eksterne aktører omkring supplerende undervisning (VUC, sprogskole etc.) samt eksterne praktikforløb i det omfang det vurderes fremmende for elevens progression og faglige udvikling.

Alle, inklusive forældre, plejeforældre, opholdssteder etc., der ønsker en elev indskrevet, opfordres til at komme på besøg og se EHS. I forbindelse med et sådant besøg, er der mulighed for rådgivning i forhold til hvilken visiterende myndighed, der har beslutningskompetence omkring indskrivning.

Visitationstilbud

Visitationsudvalget mødes ugentligt, og herudover efter behov, og drøfter potentielt nye elever.

Når sagen er drøftet, og der er foretaget en vurdering, gives der skriftlig tilbagemelding, herunder et visitationstilbud.

For elever i et helhedsorienteret tilbud, med både døgn- og skole/beskæftigelsesdel, udarbejdes et samlet visitationstilbud, som indeholder:

 • Forslag til anbringelsessted/dagsbeskæftigelse – skole, uddannelse, dagtilbud mv., enten på Startskuddet eller eksternt
 • Pædagogisk behandlingsplan for observationsperioden
 • Forslag til økonomi 

Forbesøg og endelig indskrivning

For alle typer af forløb og tilbud (akutindskrivninger undtaget) tilsigter Startskuddet, at eleven, forældre samt den relevante indskrivningsmyndighed besøger opholdsstedet/døgntilbuddet/EHS inden den endelige indskrivning.

Visitation – kontakt

Jørgen Aabye

Direktør

Mobil: 5159 69 11

Email:  Ja@startskuddet.dk

Ole Mortensen

Faglig leder

Mobil: 2545 9414

Email: olem@startskuddet.dk

Sekretariat

Tlf: 5593 0305

Email: mail@startskuddet.dk

Start i EHS

Når eleven møder frem den første dag, udpeges en midlertidig kontaktlærer.

 • Skoleleder, kontaktlærer, og ofte en elev, tager imod og viser den nye elev rundt.
 • Eleven bliver informeret om kultur, skema, pauser, spisetider, sikkerhedshensyn etc.
 • Eleven får udleveret arbejdstøj.
 • Samtale med kontaktlærer, hvor der orienteres om introforløb og ugeskema.
 • Hvis det er muligt, etableres en følordning mellem den nye elev og en af de gamle elever.

Alle nye elever starter med et introforløb. Kontaktlærer følger eleven tæt i denne periode, og der aftales løbende hvis der er behov for justeringer. Kontaktlærer fra EHS og kontaktperson fra døgntilbuddet (ved intern elev) holder løbende kontakt omkring eleven.

Vi har en fast kørselsordning for interne elever mellem opholdssted/botilbud og EHS.

For eksterne elever etableres evt kørselsordning efter aftale.

Vi tilbyder tillige telefonvækning for at støtte elever, der har svært ved at stå op om morgenen.