Faglighed – Erhvervs- og Håndværksskolen2018-03-27T12:08:59+00:00

Faglighed

Faglærerne på Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) har den samme grundlæggende tilgang til eleverne som resten af Startskuddets opholdssteder/botilbud. Nemlig, at alle mennesker gerne vil forstås og gøre deres bedste i livet. Den overordnede opgave for EHS bliver derfor – som for resten af Startskuddet – at guide eleverne med at finde mening i deres tilværelse.

Læs mere om Startskuddets faglighed, metoder og faglige proces.

På EHS kommer elever, der mangler tro på sig selv. Som har mange brudte forløb bag sig, og som ikke umiddelbart er motiverede og åbne overfor, at EHS repræsenterer en ny vej for dem til en meningsfuld tilværelse.

Faglærernes vigtigste opgave er derfor at være nysgerrige, kreative og lydhøre og prøve at arbejde sig ind til den enkelte elevs drømme, håb og interesser uddannelses- og jobmæssigt. Herunder at hjælpe eleverne med at lære deres egne kompetencer at kende og sammen med dem få opstillet realistiske mål for uddannelse og beskæftigelse, jfr. deres plan fra kommunen mv (handleplan, uddannelsesplan, jobplan, rehabiliteringsplan mm).

Alle lærerne på EHS er faguddannede med almindelige jobs bag sig inden for deres fagområde. De er blevet ansat, fordi de på hver deres måde har stor erfaring med målgruppen og en medmenneskelig forståelse og rummelighed, der gør, at de kan være med til at skabe forandring for udsatte mennesker. Fokus er på, hvad eleven kan og vil – og ikke på, hvad han eller hun har af dårlige oplevelser i bagagen. Og tilgangen er, at det ikke er eleven, der er problemet, men problemet, der er problemet

Samtidig er faglærernes styrke i dagligdagen, at de med deres håndværksmæssige og ’kontante’ tilgang til arbejdet og opgaverne kan være med til, at eleverne oplever, hvordan en almindelig arbejdsplads ser ud og fungerer. Man skaber dermed en anden relation til eleverne, end disse er vant til fra andre sammenhænge.

Faglærerne har som gruppe fagligt fokus på den enkelte elevs uddannelse og beskæftigelse, jfr. den kommunale plan, eleverne kommer med. Elevernes sociale adfærd fylder imidlertid meget ift. opfyldelsen af planerne. Derfor samarbejder faglærerne systematisk og tværfagligt både med det socialpædagogiske personale på Startskuddets botilbud, med Startskuddets familiebehandler, med klinik Andromeda (fysiurgisk massage/akupunktur/NADA) og med den eksterne psykolog. Samarbejdet sikrer, at der skabes de bedst mulige betingelser for den enkelte elevs udviklingsproces. Faglærerne modtager gruppesupervision en gang månedligt af Startskuddets faglige leder.

Faglærerne er en naturlig del af Startskuddets fælles undervisningsdage, hvor Startskuddets faglighed, socialfaglige metoder og behandlingsmæssige tilgang er i fokus. Her lægges grunden for det tværfaglige samarbejde omkring de enkelte elever.

Faglig proces

Når en elev begynder på Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) har Startskuddets visitationsudvalg, herunder daglig leder af EHS, på baggrund af elevens anamneseoplysninger og den kommunale plan for eleven udarbejdet et visitationstilbud for eleven. Tilbuddet indeholder en opstartsplan, der drøftes med kommunen.

I visitationsfasen kommer eleven på et forbesøg på EHS og bliver præsenteret for skolens forskellige værksteder og faglinjer. Under besøget får vi et første indtryk af den kommende elevs interesser og tidligere erfaringer. Ofte – især på STU – vil eleven på forhånd have valgt værksted/faglinje, men i andre tilfælde aftales en introperiode, hvor eleven turnerer mellem de forskellige muligheder. Eleven tildeles også en kontaktlærer.

På baggrund af opstartsplanen og forbesøget udarbejder leder af EHS og en faglærer et ugeskema for eleven for den første periode på EHS. I skemaet indgår både arbejdet på værksteder/faglinjer, eventuel boglig undervisning og andre elementer – som fx misbrugsbehandling eller timer hos Startskuddets eksterne psykolog.

Se eksempel på ugeskema.

EHS udarbejder derudover en undervisningsplan for eleven, der er faglærerens interne arbejdspapir for eleven og et supplement til ugeskemaet.

Alle faglærere på EHS bliver introduceret til den nye elev på det førstkommende, ugentlige torsdagsmøde, hvor også elevens visitationstilbud og opstartsplan gennemgås.

Erhvervs- og Håndværksskolen – elevens kontaktlærer eller faglærer – deltager i Startskuddets behandlingsmøder, hvis der er tale om en intern elev, og får tilsendt pædagogiske behandlingsplaner på eleven. Ved eksterne elever taler EHS løbende med elevens kontaktperson fra kommunen.

Erhvervs- og Håndværksskolen starter alle hverdage med et morgenmøde for faglærerne. Her gennemgås relevante notater fra Planner4you. For interne elever omfatter dette både notater fra faglærerne og fra opholdsstedernes/botilbuddenes pædagoger. For eksterne elever alene faglærernes Planner4You-notater.

For eksterne og interne elever i STU er der møder med UU-vejlederen.

For andre, eksterne elever drøftes dette fra gang til gang med elevens kontaktperson i kommunen – men EHS er altid villig til at møde frem.

For interne elever deltager Erhvervs og Håndværksskolen i statusmøder og skriver forinden sin egen del af rapporten, som gennemgås med eleven.