Faglig Proces

Visitation

Visitationsprocessen skal være omhyggelig, da den er grundlaget for den videre faglige proces. Ved en kommunal henvendelse tager vi en dialog, der afklarer, om der er basis for at gå videre i processen. Er der det, udarbejder Startskuddets visitationsudvalg på baggrund af sagsakterne en skriftlig tilbagemelding, herunder et visitationstilbud. For beboere/elever, der skal have både bo- og skoletilbud, udarbejdes et samlet visitationstilbud.

Visitationstilbuddet indeholder:

  • Forslag til anbringelsessted/dagsbeskæftigelse
  • Foreløbig pædagogisk behandlingsplan
  • Foreløbig plan for dagsbeskæftigelse
  • Forslag til pris

De første tre måneder

Personalet omkring den nye beboer/elev får udleveret de relevante dele fra visitationstilbuddet, herunder oplysninger om den unges tidligere anbringelser og skolegang, samt den opstartsplan, som visitationsplan, som visitationsudvalget har udarbejdet.

Samtidig får personalet udleveret en skabelon til en udrednings-/observationsrapport. Denne skal udfyldes løbende hen over de første tre måneder. Observationsrapporten indeholder både nogle standardobservationspunkter og nogle punkter, der udspringer af den nye beboers/elevs visitationsskema.

Startskuddet arbejder herudover hen imod en praksis, hvor beboerens/elevens kontaktperson og denne selv arbejder sammen om en udviklingsplan for ham eller hende. Udviklingsplanen skal ses som et supplement til den kommunale handleplan. Vi kigger handleplanen igennem sammen med beboeren/eleven, sætter hans eller hendes egne ord på og trækker tråde fra handleplanens mål til hans eller hendes egen hverdag og egne ord for ønsker og drømme, herunder for opholdet på Startskuddet.

Behandlingsplaner/behandlingsmøder

Den første behandlingsplan erstatter det visitationsskema, pædagogerne siden indskrivningen har arbejdet ud fra. Behandlingsplanen udarbejdes på det første behandlingsmøde efter beboerens/elevens indskrivning og tager udgangspunkt i handleplanen og den viden, vi opnår gennem observationsperioden.

På behandlingsmødet deltager Startskuddets faglige leder, den eksterne psykolog og personalet fra beboerens team, herunder den unges kontaktpædagog. Når det er relevant, deltager repræsentanter fra Fællesskolen eller Erhvervs- og Håndværksskolen.

Behandlingsplanen bliver hermed pædagogernes arbejdsværktøj i dagligdagen.

Behandlingsplanerne på beboeren/eleven justeres hver 3. – 6. uge, når der holdes behandlingsplansmøde.

Behandlingsplanen er mere konkret end handleplanen. Handleplanen indeholder måske blandt andet ordet ’selvstændiggørelse’. Ud fra fra kendskabet til beboeren/eleven konkretiseret til, at der skal arbejdes med ’almindelig daglig livsførelse’. Vi taler med ham eller hende om, hvordan disse begreber relaterer til hans eller hendes egen hverdag. Vi drøfter også, hvordan han eller hun ser koblingen mellem disse begreber og de drømme og den udviklingsplan, han eller hun selv har været med til at sætte ord på. I fællesskab taler vi om, hvilke konkrete fokuspunkter, der skal trænes i den kommende tid – fx tøjvask og brugen af NemID. Øvepunkter, vi snart vil kunne ’plotte’ ind i evaluerings- og dokumentationsværktøjet Stjernen, som man kan se nedenfor.

Stjernen

Et udviklingsarbejde i Startskuddet – og hvor vi har ladet os inspirere af blandt andet værktøjet Forandringskompasset og VUM – munder om kort tid ud i vores eget dynamiske evaluerings- og dokumentationsværktøj Stjernen.

Formålet med Stjernen er at få et værktøj, hvor vi sammen med beboeren/eleven selv løbende kan evaluere, dokumentere og realitetsteste de forandringer, som både han eller hun selv og vi andre måske ikke får anerkendt i hverdagen.

I Stjernen kan personalet løbende indrapportere på op til syv funktionsområder på baggrund af Planner4You. Det er meningen, at kontaktpædagogen og beboeren/eleven en gang i kvartalet trækker rapporter, der grafisk overskueligt viser forandringer over tid. Disse rapporter kan også bruges, når vi udarbejder statusrapporter.

14 dages samtaler med den unge

Beboeren mødes med sin kontaktperson hver 14. dag. De taler om, hvad beboeren har svært ved, hvordan det går med familien, og samler op på stort og småt. Der trækkes tråde fra handleplan, behandlingsplan og udviklingsplan, og beboeren og kontaktpersonen vil ofte også se på Stjernen og det billede, den tegner, af fremskridt.

Statusrapporter

Startskuddet udarbejder statusrapporter til brug for det halvårlige/årlige statusmøde. Rapporterne tager udgangspunkt i de løbende observationer, herunder den udvikling som synliggøres i behandlingsplanerne, i Stjernen og i udviklingssamtalerne med beboeren/eleven.

Beboeren/eleven har sin egen side i alle statusrapporter.

Statusrapporten følger VUM skabelonen.

Samarbejdsparter ift. behandlingen af den enkelte

De anbringende kommuner er vores vigtigste samarbejdspartnere fra visitation til udslusning. Herudover har vi en række samarbejdsparter, afhængigt af den enkelte beboer/elev.

  • Vores faste, eksterne psykolog Lise Wiemann inddrages i behandlingsarbejdet og inddrages efter behov.
  • Vi har fast samarbejde med en række af områdets psykiatere
  • Vi har et godt samarbejde med beboernes/elevernes eventuelle primære behandlere på de psykiatriske afdelinger
  • Vi samarbejder med Kriminalforsorgen for de beboere, der er anbragt som alternativ til afsoning
  • Vi samarbejder med de kommunale misbrugscentre

Supervision

Psykolog Lise Wiemann superviserer det pædagogiske personale samt lederne af døgntilbuddene og lederen af Erhvervs- og Håndværksskolen.

Supervision er vitalt i en organisation som Startskuddet, hvor man som ansat selv kommer rigtigt meget ’på arbejde’. Den enkelte pædagogs eller leders værdier kommer i spil – hele tiden. Og det er vigtigt i mødet med beboerne/eleverne, at pædagogerne tør komme i spil, både menneskeligt og fagligt. De skal kunne reflektere over deres egen praksis, de skal kunne mærke, hvad der foregår i dem selv, og de skal kunne spørge om – og tage ind – hvad kollegerne observerer.

Alt dette kan være hårdt. Derfor skal erfaringerne fra det daglige arbejde trækkes ind i supervisionsrummet. Som udgangspunkt er det sagssupervision, men der er også plads til at tage op, hvad arbejdet gør ved den enkelte. De enkelte teams superviseres fast som gruppe, og der er mulighed for individuel supervision af Lise Wiemann eller faglig leder Ole Mortensen.