Udvikling og læring går hånd i hånd

På vores interne skoler kan vi levere folkeskoleundervisning i personligt tilpassede rammer, ligesom vi i kraft af vores mange erhvervsrettede aktiviteter og værksteder kan tilbyde Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt erhvervsafklaring for voksne. Familieafdelingen tilbyder hjælp til kriseramte børnefamilier, og på klinikken kan de unge få løsnet op for stress og uro.

Erhverv og håndværk

Erhvervs- og Håndværksskolen er en ”træningsbane” til arbejdslivet, hvor unge og voksne kan afprøve en bred vifte af erhvervsfag i forhold til uddannelse eller job. Skolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og 12-ugers afklaringsforløb for voksne.
I samarbejde med Fællesskolen tilbyder skolen desuden folkeskolefag på 9. og 10. klasses niveau for de der har brug for en mere praktisk tilgang til undervisningen.

Skolen prioriterer opgaver, hvor der leveres rigtige ydelser og produkter. Derfor er der krav om kvalitet og respekt for deadlines, og at man deltager i hele produktionen fra start til slut. Her lærer man at ”se kunden i øjnene”

Erhvervs- og Håndværksskolen forsøger kontinuerligt at indrette aktiviteterne efter elevernes behov og ønsker. Pt har vi følgende aktiviteter: Autoværksted, Kreativt Værksted, Grøn Service, Ejendomsservice, Køkken, Bageri, Grafisk Værksted, Butik. Flere af aktiviteterne udfører også opgaver for kunder i lokalområdet.

Læs mere om Erhvervs- og Håndværksskolen

Værkstederne

Erhvervs- og Håndværksskolen råder over i alt 1.200 indendørs kvadratmeter med følgende interne værksteder: Autoværksted, Kreativt Værksted, Grøn Service, Ejendomsservice, Køkken, Bageri, Grafisk Værksted, Butik.

  • Autoværkstedet udfører service og reparationer af vores egne køretøjer, men vi har også “rigtige” kunder, der skal have udført service eller reparation på biler, traktorer, havemaskiner, knallerter og cykler.
  • I træværkstedet fremstiller vi brugsgenstande og møbler, som vi sælger i vores egen butik eller via en samarbejdspartner. • Køkkenet leverer mad til vores fælles kantine og cateringvirksomhed samt til fællesarrangementer.
  • Grøn Service sørger for vedligeholdelsen af alle vores grønne områder og udfører også opgaver for eksterne kunder. • Ejendomsservice udfører vedligeholdelse og reparation på vores bygninger.
  • Grafisk Værksted fremstiller interne brochurer og plakater og leverer også til eksterne kunder. • I Kreativt Værksted fremstiller vi smykker, kunsthåndværk og hvad kreative hoveder ellers kan finde på.
  • I vores Butik sælger vi vores produkter.

Vejledning

Skolens elever tilbydes løbende erhvervs- og uddannelsesvejledning hos erhvervsvejleder. Vejledningen foregår i et løsningsorienteret samarbejde med eleven, hvor der er fokus på elevens egne ressourcer og drømme, fremfor problemer og årsager, såsom opvækstvilkår, psykiske og fysiske lidelser m.v.

Vejledningen foregår ligeledes i samarbejde med faglærere, pædagoger, skolelærere, håndværkere og sundhedsfagligt personale. Der tilstræbes desuden et tæt samarbejde med forældrene, da de er en vigtig del af elevens tilværelse.

Erhvervs- og Håndværksskolen har god erfaring med at samarbejde med lokale arbejdspladser, om at tilbyde eleverne praktik og arbejdstræning ude i eksterne virksomheder. Der samarbejdes også med områdets centre for voksenundervisning (VUC), Erhvervsskoler og andre relevante uddannelsessteder, hvor eleven deltager i ordinær undervisning med individuel støtte fra Erhvervs- og Håndværksskolen, i et såkaldt ”håndholdt” undervisningsforløb.

Skolegang

Fællesskolen har som overordnet formål at give sine elever de faglige og sociale kompetencer, der skal til for at opnå hel eller delvis inklusion i et almindeligt folkeskolemiljø.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte undervisningsforløb fra 1. til 10. klasse med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) på 9. og 10. klasses niveau i hele fagrækken.

Elevgruppen har som oftest et meget lavt selvværd præget af mange nederlag og lav tillid til egne kompetencer og potentialer. Ofte har eleverne været i kontakt med kriminalitet og/eller har misbrugs problematikker.

Skolen har et stort erfaringsgrundlag med børn og unge, der har psykiatrisk tilknytning og/eller diagnoser som personlighedsforstyrrelser, borderline m.v., og som er medicinerede i forhold til deres diagnose.

Målgruppen er børn og unge i den undervisningspligtige alder, som er anbragt/henvist til opholdsstedet/dagbehandlingstilbud efter servicelovens regler og/eller er visiteret til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens § 20 stk.2 og stk.5, § 22 stk. 5 og bekendtgørelse nr. 1373 af 15.12.2005.

Besøg skolens hjemmeside

Familiebehandling

Familieafdelingen er et tilbud til børn, unge og deres familier, som enten befinder sig i en akut krise eller har brug for hjælp til at tilvejebringe trygge familierammer. Vores fokus er på mindst mulig følelsesmæssig indgriben for barnet og størst mulig bevaring og styrkelse af forældreansvaret.

Vi tilbyder i udgangspunktet tre forskellige forløb. For både gravide og småbørnsforældre tilbyder vi et tre-måneders behandlingsforløb, hvor den gravide eller familien indkvarteres i en lejet lejlighed og modtager familiebehandling. For familier med større børn tilbyder vi et forløb, hvor barnet/den unge får ophold på et af vores bosteder, mens forældrene kommer på jævnlige besøg til familiebehandling.

Målgruppen er 12-18 årige med sociale, psykiske eller personlighedsbetingede problematikker og deres familie samt gravide og småbørnsforældre, der er socialt kriseramt. Behandlingen tager udgangspunkt i et holistisk menneskesyn. Mindst mulig indgriben i en styret hverdag med størst mulig effekt i en helhedstænkende familieindsats.

Læs mere om Familieafdelingen

I opstartsfasen bliver der med udgangspunkt i kommunens handleplan etableret en afklaring og en aftale med forældrene om, hvad familien skal arbejde med, for at barnet kommer i trivsel igen. Forældrebesøg kan finde sted dagligt eller en eller flere gange ugentligt.

Igennem forløbet holder vores terapeuter, evt. i samarbejde med psykolog, jævnlige møder dels med forældrene, dels med hele familien. Samtalerne suppleres med familieaktiviteter, hvor der med udgangspunkt i hverdagssituationer arbejdes med familiens indbyrdes relationer og samspil. Desuden afholder vi enten under eller efter anbringelsen netværksmøde med familien og dens private og professionelle netværk med henblik på at inddrage netværkets ressourcer og støtte.

Det pædagogiske personale og en familieterapeut skaber i samarbejde med forældrene en velfungerende og tryghedsgivende dagligdag i en svær situation. Der bliver i familiearbejdet brugt video, både i arbejdet med familien og til undervisning og supervision til personalet.

Der kan under opholdet udarbejdes udredning af barnet/den unge samt genogram og netværkskort på familien. En anbringelse kan evt. suppleres med efterværn, når barnet er kommet hjem.

Tilbud om graviditetsforløb

Akut eller midlertidigt ophold for gravide kvinder med følelsesmæssige og/eller sociale problematikker.

Den kommende mor/familien indkvarteres i lejet lejlighed. Formålet med foranstaltningen er først og fremmest at sikre den bedste tilknytning til det nye barn samt at opbygge og bevare forældreansvaret, så det bliver så kort et ophold som muligt. Arbejdet inden fødslen er at få skabt den bedste relation til det ufødte barn og efter fødslen at få styrket tilknytningen til barnet. Der arbejdes omkring graviditeten i et trimester:

1. semester: Erkendelsesdelen
At være blevet gravid og alle de fysiske ting omkring graviditeten.

2. semester: Fantasien omkring barnet.
Hvordan ser det ud? Hvordan mon det er? Hvem er det? Arbejde med tilknytningen til det ufødte barn på forestillingsplan, så man i fantasien arbejder med barnets egen historie, så det ikke bliver moderens historie, som overføres på barnet. I denne fase får man også talt om moderens egne temaer og bearbejdet disse, så der bliver ”plads” til at knytte an til det ufødte barn. Det er hele moderens følelsesmæssige del, der bliver talt om, så man kommer hen til at tale om, hvordan man kan være og ønsker at være forældre.

3. semester: At bygge rede.
Den konkrete forberedelse af fødslen og ankomst af barnet. Snak om selve fødslen m.m. Samarbejde med jordemoder og sundhedsplejerske.

Tilbud om spædbørns-forløb

Et 3 måneders ophold for forældre med barn fra 0-2 år med intensiv familiebehandling med fokus på tilknytningen mellem forældre og barn. Familien indkvarteres i lejet lejlighed.

Opholdet baseres på en individuelt tilpasset indsats, der synliggøres gennem en samarbejdsaftale mellem forældre, sagsbehandler og familiebehandler. Der arbejdes med udvikling af forældrenes tilknytning til barnet igennem forskellige forberedte seancer f.eks. puslesituationer, spisesituationer, badning og putning af barnet.

Arbejdet har det formål, at forældrene udvikler forståelse og indsigt i barnets følelsesmæssige og fysiske behov. Der arbejdes med forældrenes metalliseringsevne gennem guidede mor/barn-seancer. Desuden forberedes forældrene ved en række forældresamtaler.

Der er mulighed for terapeutiske samtaler for forældrene med psykoterapeut eller psykolog i forhold til forældrenes egne problematikker, som står i vejen for arbejdet med barnet. Der arbejdes desuden med praktiske opgaver som indkøb, madlavning og ikke mindst hverdagsrytme m.m. i forhold til at få en hverdag til at fungere.

Der ud over arbejdes med forældrenes netværk i form af netværksmøder, hvor der er fokus på, hvem familien har som hjælpere i deres private og professionelle netværk.

Tilbud om småbørns-forløb

Et 3 måneders ophold for forældre med børn fra 2-10 år med intensiv familiebehandling. Familien indkvarteres i lejet lejlighed.

I opstartsfasen bliver der afklaret og lavet en samarbejdsaftaleaftale med forældrene om, hvad de skal arbejde med i familien, for at barnet kommer i trivsel igen. Her tages udgangspunkt i kommunens handleplan.

Igennem forløbet er forældresamtaler med en familieterapeut et fast punkt. I samtalerne drøftes og afdækkes forskellige problemstillinger, som hører forældrerollen og voksenlivet til. Der bliver afholdt familiesamtaler både for at afdække familiens indbyrdes relationer og kommunikation og for at sikre at alle i familien bliver hørt. Samtalerne bliver afholdt af en eller to familieterapeuter eller af en terapeut og en psykolog.

Der planlægges familieaktiviteter, hvor der vil blive arbejdet med familiens indbyrdes relationer og samspil. Familieaktiviteterne tager udgangspunkt i dagligdags situationer.

Massage og Nada

Klinik Andromeda tilbyder massageterapi til unge, der har muskelspændinger eller blot har behov for ekstra kropslig omsorg og afspænding. Massagen kan være en vigtig ”time-out” i skole- eller arbejdsdag for den unge, som konstant arbejder med alvorlige problemstillinger i sit liv.

Nada-behandling, akupunktur m.m. tilbydes de unge, der har et ønske om at begrænse deres forbrug af cigaretter, sukker, hash, eller som har stoftrang, søvnproblemer eller bare føler sig generelt urolige eller stressede.

Klinikken samarbejder med de kommunale misbrugscentre i kombination med Startskuddets afgiftningsture til de unge, der har et aktivt misbrug af euforiserende stoffer. Ved behov samarbejdes desuden med eksterne behandlere, f.eks. diætist.

Besøg klinikkens hjemmeside